Đang cập nhật...

01:15:12
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 16 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 16 ( Mùa 5 ) Full HD

719,498   4 tháng trước

01:13:13
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 15 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 15 ( Mùa 5 ) Full HD

1,289,333   4 tháng trước

01:13:13
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 14 ( Mùa 5 )

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 14 ( Mùa 5 )

371,573   5 tháng trước

01:27:13
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 13 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 13 ( Mùa 5 ) Full HD

205,139   5 tháng trước

01:15:10
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 12 ( Mùa 5 )

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 12 ( Mùa 5 )

513,598   5 tháng trước

01:28:30
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 11 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 11 ( Mùa 5 ) Full HD

834,217   5 tháng trước

01:08:32
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 10 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 10 ( Mùa 5 ) Full HD

693,594   6 tháng trước

01:10:14
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 9 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 9 ( Mùa 5 ) Full HD

487,411   6 tháng trước

01:13:12
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 8 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 8 ( Mùa 5 ) Full HD

1,472,641   6 tháng trước

01:03:12
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 7 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 7 ( Mùa 5 ) Full HD

1,050,814   6 tháng trước

01:12:24
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 6 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 6 ( Mùa 5 ) Full HD

1,041,542   7 tháng trước

01:10:34
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 5 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 5 ( Mùa 5 ) Full HD

1,385,926   7 tháng trước

01:09:54
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 4 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 4 ( Mùa 5 ) Full HD

2,166,660   7 tháng trước

01:12:56
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 3 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 3 ( Mùa 5 ) Full HD

2,400,692   7 tháng trước

01:09:16
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 2 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 2 ( Mùa 5 ) Full HD

2,781,145   7 tháng trước

01:07:26
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 1 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 1 ( Mùa 5 ) Full HD

11,212,886   8 tháng trước

00:04:48
The Voice : Giọng Hát Việt 2017 Tập 17 - Chung Kết Xếp Hạng
00:04:56
The Voice : Giọng Hát Việt 2017 Tập 16 - Chung Kết 1 Full HD
00:07:26
The Voice : Giọng Hát Việt 2017 Tập 15 Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2017 Tập 15 Full HD

137,007   1 năm trước

00:07:46
Giọng Hát Việt 2017 Tập 14 Full HD

Giọng Hát Việt 2017 Tập 14 Full HD

134,005   1 năm trước

00:03:46
The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 11 Full HD

The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 11 Full HD

604,498   1 năm trước

00:25:11
The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 10 Full HD

The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 10 Full HD

1,926,965   1 năm trước

00:10:21
The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 13 Full HD

The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 13 Full HD

161,981   1 năm trước

00:08:19
The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 12 Full HD

The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 12 Full HD

684,545   1 năm trước